İLAN

 

Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi II. Etap İlave Alanı olarak belirlenen yaklaşık 24.21 hektar (242.100,00 m2) büyüklüğündeki alanın rızaen satın alma, kamulaştırma ve kamulaştırmaya ilişkin her türlü maliyetler ile devir alma maliyetlerini OSB adına karşılayacağı taahhüt eden yatırımcı firma veya firmalara söz konusu alandan ön tahsisler yapılacaktır, parsel tahsisi talep edecek firmalar aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile 26.02.2021 tarihine kadar Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerdir.

1) Parsel tahsis talebi için istenilen belgeler;

a)      Başvuru Formu (İdareden temin edilecektir)

b)      Yatırım Taahhütnamesi (İdareden temin edilecektir)

c)      Üretim Akış Şeması ve Açıklama Raporu

d)      İmza Sirküleri, vekaleten katılanlar için vekaletname (Aslı veya onaylı sureti)

e)      Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)

f)       Ticaret Odası veya Sanayi Odası Kaydı (Son 6 aylık)

g)      Vergi Levhası Sureti

h)      Sanayi Sicil Belgesi (Varsa)

i)       Kapasite Raporu (Varsa)

j)       Marka TSE-ISO 9000 Belge Fotokopileri (Varsa)

2) OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre; OSB’de arsa tahsisi için kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:

a)      Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,

b)      Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,

c)      Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, (kendi imkanları ile alt yapı ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt eden firmalar hariç)

d)      OSB’lerde kurulamayacak tesisler tanımlamasının içinde olmaması,

3) Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi sektör grubu “Karma OSB” olup, yatırım tutarı, istihdam, ihracat, yüksek teknoloji, çevreye olan etkileri, vb. faktörlere ve sektör grubuna göre yapılan başvurular değerlendirilerek en uygun talepler belirlenecektir.

4) OSB II. Etap İlave Alanı olarak belirlenen yaklaşık 24.21 hektar (242.100,00 m2) büyüklüğündeki alan şahıs mülkü olduğundan söz konusu arazilerin rızaen satın alma, kamulaştırma ve kamulaştırmaya ilişkin her türlü maliyetler ile devir alma maliyetlerini OSB adına karşılayacağı taahhüt eden ve yatırım konusu uygun görülen yatırımcı firma veya firmalara ön parsel tahsisi yapılacaktır.

5) OSB Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede uygun görülen firma/firmalar ile OSB arsasında ön parsel tahsis şartlarını içeren protokol imzalanacaktır.

6) OSB II. Etap İlave Alanı olarak belirlenen yaklaşık 24.21 hektar alan OSB mülkiyetine geçtikten sonra alt yapı inşaatları OSB tarafından yapılacaktır (yol, su, elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu kanalı, vb.) oluşacak alt yapı maliyetleri ile ilave alan için yapılan diğer maliyetler esas alınarak OSB Yönetimi tarafından m2 birim fiyatı belirlenecek ve parsel tahsisi yapılan katılımcılardan tahsil edilecektir.

7)  Alt yapı inşaatları tamamlandıktan sonra parsel tahsisi yapılan katılımcılardan Müteşebbis Heyet tarafından belirlenecek oranda alt yapı katılım payı alınacaktır.

8) Başvurular OSB Müdürlüğüne 26.02.2021 tarihine kadar teslim edilecek olup posta, kargo veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9) Tereddütler oluşması halinde detaylı bilgi için, Velioğlu Mahallesi No:183 Çaycuma/ZONGULDAK adresinde bulunan OSB Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülebilir, OSB Müdürlüğü Telefon No: 032 638 64 56/57

 

KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR.