OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KATILIMCININ TESİSİNİ KİRALAMA ŞARTLARI:

(1) MADDE 173 – KİRALAMANIN YAPILABİLMESİ İÇİN;

Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
Katılımcının, kiracının OSB’ye karşı doğacak her türlü sorumluluğundan müşterek müteselsil sorumlu olacağına ilişkin olarak noter tasdikli taahhütte bulunması,
Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması,
OSB yönetim kurulunca, kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması,
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine tabi olan projeler için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”nın eklenmesi gerekmektedir.

(2) KİRALAMA HALİNDE;

A) KİRALAYANDAN;

Katılımcı tarafından yazılmış bir dilekçe (EK-1)
Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
Yapılacak kira sözleşmesi örneği, (aslı ya da noter tasdikli sureti)
Kiracının OSB’ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müşterek müteselsil sorumlu olduğuna dair noter tasdikli taahhütname, (EK-2)
Tesisi bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyanı,

B) KİRACIDAN;

Ticaret Ve Sanayi Odası kayıt sureti,
Ticaret sicili memurluğundan onaylı faaliyet belgesi (sicil tasdiknamesi),
Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler, (İş akış şeması ve açıklama raporu)
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine tabi olan projeler için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”nın eklenmesi (ya da ekli noter tasdikli taahhüdün verilmesi) (EK-3)
OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname (EK-4)
OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu, (EK-5)

(3) OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere, elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez.

(4) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.

Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Kiracı Kaydı Yapılması İçin Gerekli Evraklar için tıklayınız