Kanunlar

4562 Sayılı OSB Kanunu
5084 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun
5350 Sayılı (5084 Sayılı Kanun Değişikliği)
5807 Sayılı ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA değişiklik yapılması hakkında kanun
(Yeni)
Endüstri Bölgeleri Kanunu
Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında karar
Enerji Verimliliği Kanunu
Bedelsiz Arsa Tahsisine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
(Yeni)
Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında tebliğ

Yönetmelikler

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
KOSGEB Destekleri Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
OSB Elektrik Piyasa Faaliyeti
OSB'lerde Yeralan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yöentmelik