Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

 

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Müdürlüğü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Müdürlüğü Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni firma internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri ilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu

Unvanı: Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Müdürlüğü

Adres: “Organize Sanayi Bölgesi P.K.8 67900 Çaycuma / ZONGULDAK”

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Fotokopisi, Medeni Hali, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Yaşı, Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği, Ehliyet,

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, Ev Adresi, ikametgâh,

Özlük: Bu veri kategorisi Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İbraname Formu, Hizmet Sözleşmesi, SGK Sicil Numarası, İşe Giriş Tarihi, İstifa Dilekçesi, İzin Süresi, İzin Tarihi, Rapor Süresi, SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK İşten Çıkış Bildirgesi,

Fiziksel Mekân Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Kameralar,

İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adres bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

IP Adresi,

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Hesap Numarası, Maaş Tutarı, Tazminat Tutarı, Tutar, AGİ Hesap Kaydı, IBAN,

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Meslek, İş Başvuru Formu, Diploma Fotokopisi, Öğrenim Durumu

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Fotoğraf,

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

İmza,

Aile Bilgisi: Kişinin ailesiyle ilgili bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Eş Adı, Eşin İş Durumu, Eş Geliri, Çocuk Ad-Soyad, Çocuk TC Kimlik Numarası, Çocuk Cinsiyet, Öz-Üvey Durumu, Çocuk Eğitim Durumu, 1. Derece Yakını Adı-Soyadı, 1. Derece Yakını Adresi

Görgü Tanığı: İş kazasını gören kişinin verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Kaza Şahidi Adı-Soyadı, Kaza Şahidi Adresi,

Askerlik Verisi: Kişinin askerlik durumuyla ilgili verilerin bulunduğu veri grubudur.

Askerlik Terhis Belgesi,

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Meslek Hastalığı Türü, Yaralanma Şekli, Sağlık Bilgileri, Engellik Bilgisi, Rapor, Tahlil - Tetkik Sonuçları,

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Adli Kayıtlar.

Toplanan kişisel verileriniz;

• Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) firmamız ve/veya firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

• Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,

• 4857 sayılı İş Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

• Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

• Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

- İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar

- Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar

- Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler

- Muhasebe Programları

- Denetçiler

- Danışmanlar

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Haklarını

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Organize Sanayi Bölgesi P.K.8 67900 Çaycuma / ZONGULDAK” Türkiye adresine yazılı olarak veya cayorsan@cayorsan.org.tr e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.