Kiracılık Kayıt İşlemleri

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KATILIMCININ TESİSİNİ KİRALAMA ŞARTLARI:

(1) MADDE 173 – KİRALAMANIN YAPILABİLMESİ İÇİN;

Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
Katılımcının, kiracının OSB’ye karşı doğacak her türlü sorumluluğundan müşterek müteselsil sorumlu olacağına ilişkin olarak noter tasdikli taahhütte bulunması,
Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması,
OSB yönetim kurulunca, kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması,
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine tabi olan projeler için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”nın eklenmesi gerekmektedir.

(2) KİRALAMA HALİNDE;

EKLERİ;

          Kiralayandan;

 • Tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan. (EK-1)
 • Yeni tarihli tapu tescil belgesi, (fotokopisi)
 • Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (aslı)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Yapılacak kira sözleşmesi örneği, (aslı)   
 •  Kiracıdan;
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi (aslı)
 • Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (aslı)
 • Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler, (İş akım şeması ve açıklama raporu)
 • Yapılacak kira sözleşmesi örneği
 • OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname. (EK-2)
 • OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu, (EK-3)
 • Güvence bedeli olarak; 1(bir) aylık elektrik ve su tüketimlerine ilişkin faturalar ile yönetim aidatı faturasının toplam bedelinin 3(üç) katı oranında nakit teminat veya kesin ve süresiz teminat mektubu.

 

Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Kiracı Kaydı Yapılması İçin Gerekli Evraklar için tıklayınız

SANAL TUR