Teşvik & Muafiyet

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KATILIMCILARINA SAĞLANAN TEŞVİKLER
ÖZET BİLGİ FORMU

1) Kimler Yararlanabilir?
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescil edilen organize sanayi bölgeleri katılımcıları
  • Katılımcı: OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracı

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Teşviklerin listesi:
Teşvikler Açıklama
Parsel Tahsislerinde İndirimli Bedel Uygulaması
 • OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisine imkân tanıyan OSB Kanununun ek 3’üncü maddesi 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis uygulaması, en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine imkân sağlamaktadır.
 • Mevzuat:
  • Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (Ek Madde 3)
  • Bakanlar Kurulu Kararları:
   • 2018/11773 sayılı Karar (Gelişmişlik Kademesine göre ilçelerin
listesi)
   • 2018/11773 sayılı Karar’da değişiklik yapan 300 sayılı Karar
  • Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya
Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
 • Yatırım koşulları:
  • İstihdam koşulu:
   • 5.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 10 kişi
   • 5.000 m2’den yük olup 10.000 m2’ye kadar olan parseller
için en az 20 kişi
   • 10.000 m2’den büyük olup 20.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 30 kişi
   • 20.000 m2’den büyük parseller için ise en az 50 kişi
  • Üretime geçme resi: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliğinin 108 inci maddesi kapsamındaki süre ve yatırım şartlaile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari istihdam sayısını sağlayarak üretime gmek zorundadır. Ancak yatırımının %80’ini tamamlamasına karşın üretime geçemeyen katılımcıların talebi
üzerine OSB tarafından proje bazında en fazla bir yıla kadar ek süre
verilir.
 • Karar’ın uygulama dönemi son tarihi: 05.06.2021

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KATILIMCILARINA SAĞLANAN TEŞVİKLER
ÖZET BİLGİ FORMU
Arsa ve İşyeri tahsisinde KDV İstisnası OSB’lerin arsa ve işyeri teslimleri, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-k maddesi
uyarınca katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
Madde 17 –
k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri
Arsa tahsisinde Damga Vergisi İstisnası OSB’lerin arsa tahsislerine ilişkin düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler, Damga
Vergisi Kanununun İstisnaları içeren kısmında IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlarbaşlığı altındaki 53üncü fıkra uyarınca katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
3885 sayılı Damga Vergisi Kanunu
İKİNCİ KISIM
İstisnalar
IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:
53. Organize sanayi bölgeleri, serbest lgeler, endüstri lgeleri, teknoloji geliştirme lgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen zleşmeler ve taahhütnameler.
Arsa tahsisinde Tapu Harcı İstisnası OSB’lerin arsa tahsislerine ilişkin şerhi gerektiren işlemler ile tahsis edilen arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ile cins değikliği işlemleri tapu harcından istisna edilmiştir.
492 sayılı Harçlar Kanunu
İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar
Hatan stesna tutulan işlemler:
Madde 59 –
Aşağıda yazılı işlemler harçtan stesnadır:
n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme lgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, z konusu lgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değikliği işlemleri
İnşaat ve Yapı Kullanma İzin Harçlarından İstisna 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 80. Maddesi uyarınca OSB'ler içinde inşa edilen yapı ve tesisler, inşaat ve yapı kullanma izin halarından stesnadır.
2464 sayılı İmar Kanunu
İmar ile ilgili harçlar:
Madde 80 –
Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından stesnadır.
Emlak Vergisi
İstisnası
OSB’lerdeki binalar (Emlak Vergisi Kanunu’nda bina tabiri, yapıldığı madde ne
olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar) Emlak (Bina) Vergisinden süresiz olarak muaftır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
Daimi muaflıklar:
Madde 4 –
Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina vergisinden daimî olarak muaftır.

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KATILIMCILARINA SAĞLANAN TEŞVİKLER
ÖZET BİLGİ FORMU
  m) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, serbest lgeler, endüstri lgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar
Yapı Denetim Kuruluşlarına
Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi
Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar için yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince %50 indirimli uygulanır.
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
  Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri
  Madde 5 –
  Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli, yapı denetimi hizmet zleşmesinde belirtilir. Bu bedel, hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin %1,5i kadarr. Hizmet bedeli oranı, yam süresi iki yılı aşan iş için yıllık %5 artırılır ve yam süresi iki yıldan daha az olan işler için yıllık %5 azaltılır. Bu bedele, katma değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyısisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalâtlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masraflahil değildir. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz. Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest lgeler ve Sanayi Siteleri onaylı sınıiçerisinde yer alan tüm yapılar için %50’yi gmemek üzere indirimli uygulanır.
Yatırım Teşvik
 • 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 18. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca kendi bölgesinde uygulanan Bölgesel
Teşviklerden yararlanan teşvik belgeli yatırımlar, Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde geekleştirilmeleri halinde Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği unsurlarından bir alt lgede gerli olan oran ve üst limitlerde yararlanabilirler.
  • Ör. 1. Bölge sayılan ildeki bir Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılan ve Bölgesel Teşviklerden Yararlanan bir yatırım için Vergi İndirimi teşviki, yıllık vergi indirimi oranı %50 yerine %55 ve yatırıma katkı oranı %15 yerine %20 olacak şekilde uygulanır. Aynı şekilde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği re limiti 2 yerine 3 yıl ve yatırıma oran olarak üst limiti
%10 yerine %15 olarak uygulanır.
 • 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a ekli Ek-2 Bölgesel Teşvikli Sektörler’in 2B_İller kısmında “Dip Notlar’da” birinci madde olarak yer alan hükme istinaden, ihtisas organize sanayi bölgelerinde ihtisas
sektörlerinde gerçekleştirilen ancak ilgili ilde bölgesel teşvikli sektörler listesinde yer almayan yatırımlar da bölgesel teşviklerden yararlanabilmektedir.
  • 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
   • EK-2 BÖLGESEL TEŞVİKLİ SEKTÖRLER
   • 2B_İller
   • Dip Notlar
   • 1- İhtisas OSB'lerde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
Belgeli Yatırımlara
sağlanan
avantajlar

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Parsel tahsislerinde indirimli bedel uygulaması için son tarih 05.06.2021 olup diğer teşvikler herhangi bir
süre koşuluna bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KATILIMCILARINA SAĞLANAN TEŞVİKLER

ÖZET BİLGİ FORMU

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Parsel tahsislerinde indirimli bedel uygulamasından yararlanarak kendilerine parsel tahsis edilmesini isteyen yatırımcılar, müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınarak teşvikin uygulandığı organize sanayi bölgelerine, Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair YönetmelikEK-1’de yer alan dilekçe ve EK-2’de yer alan yatırım bilgi
formunu doldurarak başvuru yaparlar.

 

SANAL TUR